Osoba odpowiedzialna: Grażyna Pilz
telefon: 68 328 31 98, e-mail: G.Pilz@adm.uz.zgora.pl

Z Prawa o szkolnictwie wyższym art. 112a

  1. Nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia.
  2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia.
  3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki.”;

Minimum kadrowe stanowią nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania albo umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów dla studiów I stopnia, natomiast dla II stopnia zatrudnieni na podstawie mianowania albo umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy. Nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum, jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w przypadku samodzielnych nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra.

Oświadczenia składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki.

Nauczyciel akademicki może firmować studia w poniższym układzie:
Uczelnia

1 x jednolite magisterskie albo
1 x I i II stopnia albo
1 x I stopnia albo
1 x II stopnia
Dodatkowo można złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie do zaliczenia do minimum studiów I stopnia.

Do pobrania: Oświadczenie pracownika

Do pobrania pdf PL Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski