Osoba odpowiedzialna: mgr Renata Kubiak
telefon: 68 328 30 55, e-mail: R.Kubiak@adm.uz.zgora.plProgram mobilności studentów (http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna)

Program MOST – wszystko o co chciałbyś zapytać

Elektroniczna rejestracja na program MOST (Strona https://most.uka.uw.edu.pl)

 1. Co to jest "MOST"?
 2. Uniwersytety uczestniczące w Programie
 3. Warunki uczestnictwa w Programie
 4. Terminarz
 5. Czynności umożliwiające wyjazd
 6. Program studiów
 7. Uwagi dla korzystających z MOSTU-u
 8. Zaliczenie semestru
 9. Wzory dokumentów
 10. Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

 11. Informacje dotyczące zawkaterowania w domach studenckich

 12. Informacje dla studentek i studentów niepełnosprawnych
  Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów

 13. System mobilności studentów MOSTECH

 14. Media o programie MOST

 15. Koordynatorzy wydziałowi programu MOST


System mobilności studentów MOSTECH

System mobilności studentów MOSTECH ma na celu:
 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,
 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

I. Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.
 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów.
 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

II. Procedury wymiany

 1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.
 2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:
  1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,
  2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,
  3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,
  4. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,
  5. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,
  6. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

III. Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej.

IV. Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student I stopnia w 5 i 6 semestrze, II soptnia w 1, 2, i 3 semestrze, o ile nie jest to ostatni semestr studiów.
 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.
 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

V. Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki – jako załączniki.

Link do wzorów dokumentów

VI. Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

Do Porozumienie należą następujące uczelnie techniczne:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Radomska
Politechnika Szczecińska
Politechnika Śląska
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Zielonogórski
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Na stronie www.kaut.agh.edu.pl/mostech/ znajduje się wykaz miejsc oferowanych przez polskie uczelnie w ramach systemu „MOSTECH”.Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski